جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ 21 دی ماه از ساعت 11:00 الی 13:00 با حضور ریاست محترم شورا جناب آقای دکتر هاشمی و اعضای شورای پژوهشی برگزار گردید. از 26 طرح پیشنهادی نهایتا" 15 طرح مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر گردید هماهنگی لازم جهت شروع هر چه سریعتر آنها انجام پذیرد.