جلسه مصاحبه و جذب دانشجو دکتری تخصصی پژوهشی

جلسه مصاحبه با دو دانشجوی داوطلب PhD by Research مرکز تحقیقات نور، در تاریخ 26 تیرماه 1397 با حضور اساتید راهنما آقایان دکتر سیدحسن هاشی و دکتر اکبر فتوحی و نیز معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران و اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات نور برگزار گردید. پس از بررسی و امتیازدهی اعضای کمیته مصاحبه، مدارک دو دانشجو جهت ارزیابی های بعدی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال گردید.