جذب دانشجوی دکتری تخصصی

در راستای مجوز برگزاری دوره PhD by Research در مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، جلسه مصاحبه با 3 داوطلب واجد شرایط که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی معرفی شده اند برگزار خواهد شد.

این جلسه با حضور اساتید راهنما جناب آقایان دکتر سیدحسن هاشمی و دکتر اکبر فتوحی، اعضای شورای پژوهشی و نمایندگان پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم پرشکی تهران برقرار می گردد.